Inflacja a oszczędzanie: jak oszczędzać i gdzie trzymać oszczędności?

Grafika rośnie z monetą pieniędzy
Grafika rośnie z monetą pieniędzy

O inflacji mówi się sporo — słychać o niej w telewizji, mediach, podczas rozmów przy rodzinnym stole. Zresztą nie tylko się o niej mówi, ale przede wszystkim da się ją odczuć — podczas robienia zakupów spożywczych, śledząc ceny wynajmu mieszkań czy organizując imprezę okolicznościową. Nie da się ukryć, że inflacja ma ogromny wpływ przede wszystkim na nasze oszczędności i sposób, w jaki zarządzamy finansami. To dynamiczne zjawisko gospodarcze powoduje stopniową utratę siły nabywczej pieniądza, co w praktyce oznacza mniej więcej tyle, że za te same pieniądze możemy nabyć coraz mniej towarów i usług w miarę upływu czasu. Dla osób dążących do budowy stabilnej przyszłości finansowej walka z inflacją, która „pożera” oszczędności, jest kluczowym wyzwaniem.

W poniższym artykule skupimy się na tym, jak inflacja wpływa na nasze oszczędności, dlaczego tradycyjne metody oszczędzania mogą nie być wystarczająco skuteczne w obliczu jej wpływu na wartość pieniądze oraz jakie strategie i przestrzenie inwestycyjne mogą pomóc nam w utrzymaniu wartości naszych oszczędności. 

Inflacja: jak to działa i czy należy się jej bać?

Inflacja to ogólny wzrost cen towarów i usług w gospodarce, utrzymujący się przez pewien okres czasu. Oznacza to, że w miarę upływu kolejnych tygodni czy miesięcy jednostka pieniądza (na przykład złotówka) traci na wartości, a to z kolei oznacza, że za tę samą ilość pieniędzy można kupić coraz mniej towarów i usług. Inflacja jest powszechnym zjawiskiem w gospodarkach na całym świecie i wynika z różnych czynników, w tym ze zwiększonego popytu na produkty i usługi, wzrostu kosztów produkcji, polityki monetarnej banku centralnego, a także zmian w czynnikach zewnętrznych, takich jak np. ceny surowców czy kursy walut.

Mechanizm działania inflacji jest skomplikowany, ale w sporym uproszczeniu można określić, że wzrost cen towarów i usług prowadzi do spadku siły nabywczej pieniądza: aby kupić te same dobra i usługi, co wpływa na nasze codzienne życie, koszty życia oraz sposoby zarządzania finansami.

Czy należy się bać inflacji? Wiele osób bez wahania odpowie, że tak, choć lepiej byłoby tutaj odpowiedzieć „to zależy”. Warto bowiem pamiętać, że umiejętne zarządzanie finansami i inwestycjami, może pomóc w ochronie oszczędności przed negatywnymi skutkami inflacji. Długoterminowe oszczędzanie bez inwestowania może prowadzić do utraty siły nabywczej pieniądza, a przy tym dla niektórych osób inflacja może stanowić również poważne wyzwanie, jeśli ich dochody nie nadążają za wzrostem cen. Mimo to, świadome zarządzanie budżetem może sprawić, że inflacja nie będzie dla ciebie aż tak dotkliwa. 

Jak inflacja wpływa na oszczędności?

Tutaj właściwie należy powtórzyć to, co zostało już dobitnie podkreślone powyżej. Inflacja wpływa na oszczędności poprzez obniżanie siły nabywczej pieniądza. Kiedy poziom inflacji rośnie, ceny towarów i usług również rosną. To oznacza, że za te same pieniądze można kupić „mniej rzeczy” niż wcześniej. W rezultacie wartość oszczędności w realnym sensie maleje, ponieważ pieniądze te nie pozwalają na zakup takiej samej ilości dóbr i usług, co wcześniej.

Dla przykładu, jeśli oszczędzasz 1000 złotych w roku, a stopa inflacji wynosi 3%, to za rok ta sama ilość pieniędzy pozwoli ci na zakup dóbr i usług o wartości tylko 970 złotych w dzisiejszych cenach. Innymi słowy, twoje oszczędności tracą na wartości. Aktualnie inflacja w Polsce ma wynosić 8,2%.

Różowa świnka skarbonka

Bezpieczne oszczędzanie a inflacja: jak zabezpieczyć swoje oszczędności przed inflacją?

Trzymanie oszczędności w dobie inflacji może być wyzwaniem, ponieważ —  jak wiemy — inflacja zmniejsza siłę nabywczą pieniądza wraz z upływem czasu. Jak zatem możesz zabezpieczyć swoje oszczędności przed inflacją?

Inwestowanie w akcje

Inwestowanie w akcje może być skutecznym sposobem nie tylko na ochronę, ale również na zwiększenie wartości Twoich oszczędności na przestrzeni czasu. Przez inwestowanie w akcje rozumie się zakup udziałów w firmach, w konsekwencji czego inwestor otrzymuje część własności w spółce i potencjalne na zyski ze wzrostu wartości akcji. Warto jednak pamiętać, że tego rodzaju inwestycje wiążą się ze sporym ryzykiem. Inwestorzy mają możliwość uzyskania dywidendy od spółek, ale muszą być gotowi na zmienność cen akcji. Wartość portfela akcji może rosnąć lub maleć w zależności od sytuacji na rynku i kondycji spółek. Inwestowanie w akcje wymaga zrozumienia rynku i podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.

Obligacje

Inwestowanie w obligacje polega na zakupie tych instrumentów finansowych, które są rodzajem długu wydawanego przez instytucje, takie jak rządy, korporacje lub inne podmioty. Inwestor, który kupuje obligację, staje się wierzycielem emitenta obligacji i otrzymuje obietnicę spłaty zainwestowanego kapitału wraz z odsetkami w określonym terminie. Obligacje rządowe lub korporacyjne mogą zapewnić pewien poziom dochodu pasywnego i tym samym — ochronić Twoje oszczędności przed inflacją. Niektóre obligacje oferują stałe stawki procentowe, które mogą przekroczyć stopę inflacji. Inwestowanie w obligacje jest uważane za mniej ryzykowne niż inwestowanie w akcje, ale również generuje niższe potencjalne zyski.

Fundusze indeksowe

Inwestowanie w fundusze indeksowe polega na inwestycji w fundusze inwestycyjne, które śledzą konkretny indeks giełdowy tak jak na przykład indeks S&P 500 lub FTSE 100. Te fundusze starają się odzwierciedlić wyniki danego indeksu poprzez posiadanie aktywów, które są częścią tego indeksu. Inwestorzy, którzy kupują udziały w funduszach indeksowych, dzielą się z innymi inwestorami kosztami zakupu i zarządzania aktywami, co może być bardziej efektywne i tanie niż inwestowanie w pojedyncze akcje. Fundusze indeksowe są uważane za prosty i skuteczny sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego i śledzenie ogólnego trendu rynku.

Nieruchomości

Inwestowanie w nieruchomości — takie jak mieszkania lub nieruchomości komercyjne — może być świetnym sposobem na ochronę oszczędności przed inflacją. Nie da się jednak ukryć, że inwestowanie w nieruchomości wymaga obecnie sporego kapitału początkowego. Wynajem nieruchomości może generować stały przepływ dochodów, który może rosnąć wraz z inflacją, co jest dodatkowym atutem inwestycji nieruchomościowych, jednak z drugiej strony należy mieć na uwadze, że inwestowanie w nieruchomości wiąże się również z kosztami utrzymania i ryzykiem związanym z rynkiem nieruchomości.

Surowce

Inwestycje w surowce takie jak złoto, srebro czy ropa mogą pomóc zabezpieczyć oszczędności przed inflacją, ponieważ ich ceny często rosną w okresach wzrostu inflacji, ponieważ są uważane za stabilne aktywa o ograniczonej podaży. 

Lokaty indeksowane inflacją

W niektórych krajach oferowane są lokaty bankowe indeksowane inflacją. Oznacza to, że Twoje oprocentowanie jest dostosowywane do wskaźnika inflacji, co pomaga w utrzymaniu siły nabywczej Twoich oszczędności. Tego rodzaju lokaty oferują pewność, że płynące z nich zyski będą uwzględniać zmiany wskaźnika inflacyjnego, co oznacza, że realna wartość oszczędności nie spadnie. Jednakże, lokaty tego rodzaju często charakteryzują się niższym oprocentowaniem w porównaniu do innych lokat, co może ograniczać potencjalne zyski inwestorów. Ponadto niektóre lokaty indeksowane inflacją mogą wymagać długotrwałego okresu zainwestowania, co ogranicza dostępność środków inwestycyjnych na inne cele.

Dywersyfikacja — co powinieneś wiedzieć, inwestując?

Dywersyfikacja to strategia inwestycyjna polegająca na rozproszeniu swoich inwestycji na różne aktywa lub instrumenty finansowe w celu zmniejszenia ryzyka. Jednym z głównych celów dywersyfikacji jest ograniczenie ryzyka. Inwestowanie w różne aktywa o różnym profilu ryzyka może pomóc zminimalizować wpływ negatywnych zmian w jednym segmencie rynku na cały portfel. Poza tym dywersyfikacja może służyć również poprawie stabilności portfela inwestycyjnego oraz zwiększeniu szans na osiągnięcie długoterminowego sukcesu inwestycyjnego. 

CTA: Potrzebna szybka gotówka? Sprawdź!

Dywersyfikacja obejmuje inwestowanie w różne rodzaje aktywów, takie jak akcje, obligacje, nieruchomości, surowce czy waluty. Różnorodność aktywów pomaga zrównoważyć potencjalne straty w różnych warunkach rynkowych. W dywersyfikacji zaleca się również inwestycje w różne regiony geograficzne — różne kraje i rynki mogą być narażone na różne czynniki ryzyka, takie jak polityka, gospodarka czy warunki makroekonomiczne — czy inwestowanie w różne branże gospodarki może pomóc w zabezpieczeniu przed sektorowymi zmianami cyklu gospodarczego. 

Dywersyfikacji można dokonać, poruszając się w obrębie jednej klasy aktywów. Na przykładzie akcji: możesz inwestować w akcje różnych firm, branż czy regionów, aby zminimalizować ryzyko związane z wydajnością pojedynczych akcji. Warto jednak pamiętać, że dywersyfikacja to nie jednorazowe działanie. Należy regularnie kontrolować i dostosowywać swój portfel inwestycyjny w miarę zmian warunków rynkowych i celów inwestycyjnych.

Dywersyfikacja nie eliminuje ryzyka inwestycyjnego, ale może pomóc w zminimalizowaniu jego wpływu na Twój portfel. Strategie dywersyfikacji różnią się w zależności od indywidualnych okoliczności finansowych i celów inwestycyjnych, dlatego, aby stworzyć odpowiednią strategię, dywersyfikacji często zaleca się konsultacji z odpowiednimi specjalistami.