Polityka Prywatności Serwisu RataPro

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www.ratapro.pl jest Finceptiv OÜ (14563072), adres siedziby: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 13, 10118, dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel oraz zakres zbierania danych

1. CEL ORAZ SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://www.ratapro.pl w przypadku:

– Udostępnienia danych osobowych przez użytkownika serwisu RataPro np. wtedy, gdy wypełnia on wniosek pożyczkowy.

− Otrzymania danych osobowych od osób trzecich.

− Otrzymujemy danych osobowych z rejestrów publicznych.

− Zgromadzenia danych w sposób zautomatyzowany np. z aplikacji Hotjar.

– Skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego.

– Zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

Istotą funkcjonowania serwisu RataPro jest pomaganie użytkownikowi serwisu w znalezieniu oferty pożyczkodawcy. Odbywa się to na podstawie danych, które zostały podane w serwisie RataPro przez użytkownika. Dane osobowe są przetwarzane głównie do tego celu. Ponadto obejmuje ono wsparcie użytkownika i kontaktowanie się z nim w sprawach dotyczących funkcjonowania serwisu, np. przez formularz kontaktowy.

Dane są przetwarzane między innymi po to, by serwis RataPro mógł ulepszać poziom swoich usług. Dane są przetwarzane na bazie prawnie uzasadnionego interesu. Dane są również przetwarzane, po to, by przeciwdziałać wyłudzeniom i oszustwom oraz po to, by zabezpieczyć interesy serwisu RataPro.

Dane osobowe użytkownika za jego zgodą mogą być także przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego np. wiadomości SMS oraz e-mail. Użytkownik może wycofać na nią zgodę w dowolnym momencie, np. przez kliknięcie linku anulującego subskrypcje. Trzeba mieć świadomość, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie danych na podstawie zgodę przed jej wycofaniem. Należy też wiedzieć, że wycofanie zgody przez użytkownika może uniemożliwić dalsze świadczenie mu usług przez serwis RataPro.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. 

Serwis RataPro przetwarza następujące dane użytkowników serwisu:

– Imię i nazwisko

– Numer identyfikacyjny

– Płeć

– Stan cywilny

– Data urodzenia,

– Adres,

– Adres e-mail,

– Numer telefonu,

– Dane związane z zatrudnieniem, w tym np. informacja o aktualnym miejscu pracy

– Dane dotyczące wykształcenia.

– Dane finansowe

– Inne dane podane we wniosku pożyczkowym lub formularzu kontaktowym.

– Dane związane z kanałami komunikacji np. e-mail

– Dane związane z korzystaniem z serwisu RataPro, w tym adres IP łącza internetowego użytkownika.

3. PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Profilowanie polega na dobraniu przez serwis RataPro odpowiedniej dla konkretnego użytkownika informacji oraz ofert marketingowych świadczonych przez pożyczkodawców współpracujących z serwisem RataPro oraz informacji o usługach serwisu RataPro.

W dowolnym momencie użytkownik serwisu może wnieść sprzeciw wobec profilowania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wówczas może on otrzymywać od serwisu RataPro informacje marketingowe, które mogą nie wpasowywać się w jego potrzeby. Sprzeciw wobec profilowania można zgłosić przez wysłanie wiadomości na [email protected] .

W ramach usług świadczonych przez serwis RataPro użytkownik określa preferowane przez siebie warunki pożyczki oraz podaje dane osobowe. Na podstawie tych danych serwis RataPro wskazuje użytkownikowi oferty pożyczek. Serwis RataPro porównuje dane podane przez użytkownika z warunkami i wymaganiami stawianymi przez firmy pożyczkowe, które mają nawiązaną współpracę z serwisem RataPro . Celem tego jest przedstawienie ofert pożyczkodawców, którzy prawdopodobnie będą skłonni udzielić pożyczki użytkownikowi. By dowiedzieć się, w jaki sposób pożyczkodawcy formułują swoje wymagania, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Dane użytkownika mogą też być wykorzystane do celów marketingu bezpośredniego. Serwis RataPro na podstawie przekazanych danych może informować użytkownika o potencjalnie interesujących go ofertach.

4. OKRES ARCHIWIZOWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

– przetwarzane zgodnie z prawem,

– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

Udostępnienie danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Możliwe jest, że serwis RataPro przetworzy i udostępni dane osobowe, aby wypełnić obowiązki nałożone przez przepisy prawo. Przykładowo wtedy, gdy serwis RataPro jest zobligowany do przekazania danych władzom.

4. Serwis RataPro w kwestii przetwarzania danych osobowych współpracuje z dostawcami usług marketingowych, przez e-mail, platform wysyłających wiadomości e-mail i SMS, analityków internetowych, dostawców usług hostingu danych i platform marketingowych mediów społecznościowych.

5.  W związku z rodzajem świadczonych usług przez serwis RataPro, dane osobowe podane przez użytkownika RataPro, mogą zostać przekazane pożyczkodawcom, którzy mają nawiązaną współpracę z serwisem RataPro . Lista pożyczkodawców, którym – w zależności od oceny RataPro, mogą zostać udostępnione dane osobowe użytkownika w związku ze świadczeniem przez RataPro usług na jego rzecz, dostępna jest tu. Pożyczkodawca, któremu RataPro udostępniło dane osobowe użytkownika w związku ze świadczeniem usług na jego rzecz, przetwarza otrzymane dane osobowe użytkownika celem podjęcia decyzji co do możliwości złożenia oferty użytkownikowi, który złożył wniosek o pożyczkę za pośrednictwem RataPro. Pożyczkodawca, który otrzymał dane osobowe użytkownika od RataPro, staje się niezależnym administratorem danych osobowych użytkownika. W przypadku, gdy pożyczkodawca, któremu RataPro udostępnił dane osobowe użytkownika, podejmie decyzję o przedstawieniu oferty użytkownikowi, proces wnioskowania o pożyczkę odbywa się dalej bezpośrednio pomiędzy użytkownikiem, a pożyczkodawcą.

6. W określonych okolicznościach serwis RataPro może być zobligowany do przekazania danych osobowych osobom trzecim np. kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym. Ma to miejsce w przypadku konieczności zabezpieczenia uzasadnionych prawnie interesów serwisu RataPro.

Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

1. Użytkownik wszelkie dane w serwisie RataPro podaje dobrowolnie. Brak podania danych może uniemożliwić świadczenie usług użytkownikowi przez serwis RataPro .

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Podstawy prawne żądania użytkownika:

– Dostęp do danych – art. 15 RODO

– Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

– Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

– Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

– Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

– Sprzeciw – art. 21 RODO-

– Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO

4. W celu realizacji powyższych uprawnień użytkownik może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected] .

5. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki „cookies”

1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

2. Używanie plików „cookies” jest konieczne do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies” sesyjne i stałe:

– „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

– „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Współpracujący pożyczkodawcy – przetwarzanie danych osobowych

Serwis RataPro, w celu prawidłowego świadczenia usług na rzecz użytkownika, w oparciu o Regulamin serwisu RataPro, udostępnia dane osobowe współpracującym pożyczkodawcom. Lista współpracujących pożyczkodawców, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe użytkownika, dostępna jest tu. Przed udostępnieniem danych osobowych użytkownika konkretnemu pożyczkodawcy, RataPro poinformuje użytkownika o osobie tego pożyczkodawcy wyświetlając jego nazwę.

Każdy z pożyczkodawców, któremu udostępnione zostaną dane osobowe użytkownika, stanie się – w wyniku udostępnienia tych danych, ich administratorem.

Serwis RataPro udostępnia dane osobowe użytkownika pożyczkodawcy, którego oferta w ocenie RataPro najbardziej odpowiada preferencjom użytkownika. Podstawą prawną udostępnienia danych osobowych użytkownika wybranemu pożyczkodawcy jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a zatem realizacja umowy zawartej przez RataPro z użytkownikiem; umową, o której tu mowa, jest Regulamin serwisu RataPro.

Pożyczkodawca, któremu RataPro udostępni dane osobowe użytkownika, przetwarzać je będzie na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f RODO, a zatem w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów. Interesami, o których tu mowa, jest podjęcie decyzji co do możliwości złożenia oferty użytkownikowi wnioskującemu o pożyczkę za pośrednictwem RataPro. W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej co do możliwości złożenia oferty użytkownikowi, dalsze przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych przez pożyczkodawcę, jako administratora danych osobowych użytkownika.

Dane osobowe, które RataPromoże udostępnić wybranemu pożyczkodawcy, obejmują: imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail użytkownika oraz numer telefonu użytkownika.

Każdy z Pożyczkodawców przetwarzać będzie dane osobowe użytkownika w celu podjęcia decyzji co do możliwości złożenia oferty użytkownikowi, którego dane osobowe zostały mu udostępnione przez RataPro, oraz przez okres niezbędny do realizacji tego celu. Z chwilą podjęcia decyzji negatywnej co do możliwości przedstawienia oferty użytkownikowi, dane osobowe użytkownika zostaną niezwłocznie usunięte przez pożyczkodawcę i nie będą podlegały przetwarzaniu w innych celach. Z chwilą przedstawienia oferty użytkownikowi przez pożyczkodawcę, proces wnioskowania o pożyczkę przebiega dalej bezpośrednio pomiędzy użytkownikiem oraz pożyczkodawcą, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez pożyczkodawcę podlega zasadom określonym przez pożyczkodawcę w polityce prywatności użytkownika lub innym, stosowanym przez pożyczkodawcę, dokumencie.

Na zasadach określonych w RODO, użytkownikowi przysługuje prawo żądania od pożyczkodawcy: (i) dostępu do danych osobowych użytkownika, (ii) ich sprostowania, (iii) usunięcia lub (iv) ograniczenia przetwarzania oraz (v) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika, a także (vi) przenoszenia danych.

Z uwagi na fakt, że dane osobowe użytkownika, udostępnione pożyczkodawcy przez RataPro przetwarzane będą przez pożyczkodawcę na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu pożyczkodawcy, użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych użytkownika przez pożyczkodawcę. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym momencie, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika.

W przypadku wniesienia sprzeciwu przez użytkownika, pożyczkodawcy nie będzie już wolno przetwarzać danych osobowych użytkownika chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Informacje o tym, w jaki sposób użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych przez pożyczkodawcę, znajdują się tu.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Postanowienia końcowe

1. RataPro stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. RataPro udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Lista współpracujących pożyczkodawców – www.ratapro.pl

  • IPF Polska Sp.z o. o.
  • Wandoo Finance Sp.z o. o.
  • Creamfinance Poland Sp.z o. o
  • MILOAN POLSKA Sp. z o. o.
  • Net Credit Sp.z o. o.
  • Aventus Group Sp. z o. o.
  • Creditperfect Sl.
  • Aasa Polska SA
  • Tamga Group Pty Ltd
  • Easy Payment Services OOD